Intern reglement van C.C.de Kômmik te Vroenhoven

Artikel 1 Toepassing

Dit reglement is van toepassing op de parochiezaal en aanliggende ruimtes gelegen Pastoor Counestraat 3 te 3770 Vroenhoven.

Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van de zaal voor allerhande activiteiten indien dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse.
Indien de zaal voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van het gebruikerscontract, met inhouding van het voorschot en betaling van een schadevergoeding.

Artikel 2 Tarieven en bijkomende vergoedingen voor specifiek gebruik

In bijlage de lijst van verhuur tarieven.

Elke verhuur overeenkomst is pas bindend als de afgesproken huur is voldaan inclusief de borgsom. Deze som dient te voldoen voor rekening VZW Parochiezaal St. Petrus en Paulus met bankgegevens: BE… 735

Bij verhuur op jaarbasis voor verenigingen worden er per kwartaal huurovereenkomsten opgemaakt.

In orde van huurvoorrang gelden de volgende regels:
1 Voor Vroenhovense verenigingen en instellingen.                     
2 Voor Vroenhovense particuliere personen
3 Voor derden

De nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de geldende tarieven.

De gebruiker dient zelf te zorgen voor betaling van SABAM.

De billijke vergoeding is in het gebruik van de zaal met afname van dranken inbegrepen.
Indien de zaal vrij is en klaargezet wordt de dag voordien wordt er een extra vergoeding aangerekend.

Voor het gebruik van bepaalde materialen (zoals bijvoorbeeld: keuken, porselein en bestek) gelden specifieke vaste tarieven.

De gebruiker heeft een opruim- en poetsverplichting. Indien de zaal na gebruik niet in orde is wordt de prijs van het poetsen afgehouden van de borgsom.
              (Zie verder bij “algemene bepalingen”)


Artikel 3 Aanvraag

Alle aanvragen dienen liefst te gebeuren via volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Zie website www.vroenhoven.eu rubriek “PAROCHIEZAAL”.

Voor controle beschikbaarheid van de zaal eveneens via deze site onder de rubriek “KALENDER”.

Voor aanvragen zonder computer beschikbaarheid kan men zich wenden tot de zaalbeheerder ……….met telefoon 00.32……..  of  tel +32.474.483058

Artikel 4 Sleutel overhandiging
Na afspraak en bij hoogdringendheid zie telefoonnr. in artikel 3
Bij verlies sleutel wordt een vergoeding gevraagd van € 25,00


Artikel 5 VEILIGHEID

De gebruiker verbindt er zich toe om het reglement inzake brandveiligheid voor de betreffende lokalen na te leven.
Het is verboden om in de gebouwen te roken of te laten roken.
De noodverlichting mag nooit worden uitgeschakeld. Alle handelingen die de wettelijke voorzieningen inzake brandveiligheid en arbeidsinspectie in het gedrang brengen zijn strafbaar. Alle toegangen moeten steeds vrij blijven.
Er mogen op geen enkel ogenblik meer dan het toegestane aantal personen in het lokaal of zaal aanwezig zijn. 
Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven. Er mogen geen vaste hindernissen voor de nooddeuren staan.
Elke gebruiker zorgt zelf voor het afsluiten van een verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.

 Artikel 6 ONDERHOUD

De gebruikers die de toelating hebben om de zaal te gebruiken, zijn verantwoordelijk voor iedere schade die zijzelf, hun leden of eventuele bezoekers veroorzaken. De door hun aangebrachte schade moet spontaan aan het bestuur gemeld worden. Hierna wordt er een schadebestek opgemaakt. De kosten van de aangebrachte schade zijn steeds ten laste van de gebruiker en worden in rekening gebracht bij de eindafrekening.                                                                               

Bij ingebruikname van de lokalen zal de gebruiker, indien mogelijk in aanwezigheid van leden van het bestuur, onmiddellijk controle uitoefenen van de staat van de lokalen, uitrusting en apparaten en eventuele opmerkingen dringend melden.

Bij grotere activiteiten (bepaald door het bestuur zoals bals, festivals, ...) is de gebruiker verplicht om personen in te zetten voor controle en onderhoud van o.a. toiletten, ...

Het is verboden deuren, ramen, panelen, muren, vloeren te benagelen, te nieten, te beplakken of te beschrijven.
De zaal moet na gebruik terug in orde gebracht worden zoals in de toestand van voor het gebruik.

Bij het verlaten van de zaal dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan de veiligheid: lichten doven, ramen en deuren sluiten, controleren op brandveiligheid, sanitair en eventueel verwarmingsniveau aanpassen aan de weersomstandigheden. 

Na gebruik van de zaal zal de huisbewaarder en/of bestuur, zo mogelijk in aanwezigheid van één van de gebruikers, de lokalen, uitrusting, apparatuur, enz... controleren en bij eventuele beschadiging of abnormale bevuiling de gebruiker hiervan op de hoogte brengen. De kosten hiervoor zullen dan aangerekend worden. 


Artikel 7 ALGEMENE BEPALINGEN BIJ DE PRIJSTABEL
A Gebruikersgroepen
Vroenhovense verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende Belgische raad.
School van Vroenhoven
Andere verenigingen die niet aangesloten zijn.
De overigen. 

B Gebruikte dagdelen 08:00-12:00   - -   13:00-17:00  - -  18:00-.......

C Aard van de activiteit
Voorbereiding: klaarzetten van zaal, repetities van gebruikersgroepen 1 & 2 die gevolgd worden door een optreden/voorstelling in de zaal.
Niet-commerciële activiteit: vergadering, vorming, repetitie (bands, ...), 
Receptie, feest, ...
Culturele activiteit: 
a) Theater, film, zang, schoolfeest, ... 
b) Tentoonstelling
Commerciële activiteit: 
a) Beurs, modeshow, kien-&kaartavond, ... b) Fuif, bal 

Artikel 8 OPRUIMEN EN POETSEN
Bij het gebruik van de infrastructuur gelden volgende afspraken:
Tafels afruimen & afwassen
Stoelen dienen proper te zijn
Afval opruimen
Vloer borstelen
Bij gebruik van toog en/of keuken: alles volledig afwassen en vloer borstelen.
! Het afval dient door de gebruiker zelf te worden meegenomen


Artikel 9 RICHTLIJNEN, in verband met het materiaal
Stoelen na gebruik stapelen en vervolgens in de berging plaatsen; 

Tafels na gebruik afvegen, opvouwen en op de karretjes plaatsen; 

Het bestek dient na gebruik schoongemaakt en teruggelegd te worden in de daarvoor voorziene kast.

Porselein dient na gebruik afgewassen en in de keukenkast gezet te worden.

Spoelbakken na gebruik proper maken, naspoelen en drogen.

Glazen na gebruik spoelen, afdrogen en terug op de daarvoor bestemde plek achter de toog plaatsen.

Leeggoed dient in de lege bakken en vervolgens in de berging gezet te worden.

Lege wijnflessen dient u zelf mee te nemen.

Papier en karton dient u zelf mee te nemen. Afval mag in plastic gemeentezakken en buiten zetten.

Bij het afsluiten van de zaal controle op lichten. Gesloten deuren.

De sleutels dienen na afloop van de activiteit in de brievenbus gestoken te worden.

Het is verboden affiches op te hangen tegen de muren, vensters en deuren.